Què és l’electròlisi salina?

La desinfecció de l’aigua mitjançant «LA sal natural» sense usar «clor químic». Es tracta d’un dels millors mètodes per a la desinfecció i el tractament de l’aigua de piscina.

L’electròlisi consisteix a simular el comportament que realitza el mar a la natura, a la seva piscina.

Afegim sal comuna a la seva piscina, en una proporció nou vegades menor que la de la sal al mar, en proporció semblant a la d’una llàgrima.

Després la cèl·lula de cloració realitza el procés de l’electròlisi pel qual la sal (NaCl) es transforma en hipoclorit sòdic (NaClO) dissolt en aigua, el qual és un potent desinfectant que destrueix tots els microorganismes que hi pugui haver a l’aigua.

La cèl·lula generarà automàticament el clor lliure necessari per desinfectar la seva piscina.

Clorador Salina

ELECTRÒLISI SALINA

La forma tradicional de tractament de l’aigua en piscines consisteix, fonamentalment, en afegir clor en qualsevol de les seves formes comercials disponibles.

Els SISTEMES DE ELECTROLISI SALINA aporten un nou concepte per al tractament de la seva piscina, millorant la qualitat de l’aigua, evitant la manipulació de productes químics i simplificant les tasques de manteniment ja que generen clor a partir de la sal comuna dissolta en l’aigua. La sal necessària per al seu funcionament ha de ser afegida a la piscina en una concentració de 4-6 Kg./m3 (5-6 vegades inferior a la de l’aigua del mar).

La sal s’afegeix a l’aigua i en l’ànode de la cèl·lula electrolítica es produeix clor (Cl2) mitjançant la següent reacció per electròlisi:

2NaCl + 2H2O = 2NaOH + H2 + Cl2 (sal + aigua = sosa + hidrogen + clor)

Aquest clor es dissol en l’aigua formant àcid hipoclorós:

Cl2 + H2O = HOCl + HCl (clor + aigua = àcid hipoclorós + àcid clorhídric)

L’àcid hipoclorós oxida el bacteri. Com també es pot observar es genera un altre producte com l’oxigen actiu (O2) que afegeix un poder desinfectant extra al procés, esterilitzant així l’aigua:

2HOCl = 2HCl + O2 (àcid hipoclorós = àcid clorhídric + oxigen)

Un cop desinfectada l’aigua, l’àcid clorhídric reacciona amb la sosa càustica en una reacció de neutralització, tornant a donar sal i aigua. L’hidrogen i l’oxigen reaccionen formant aigua:

NaOH + HCl = NaCl + H2O (sosa + àcid clorhídric = sal + aigua)

Es tracta d’un procés tancat en el qual no hi ha pèrdua de cap producte. L’addició de sal ha de realitzar-se una sola vegada en omplir la piscina. Únicament hauran d’efectuar petites reposicions periòdiques a causa de les pèrdues d’aigua durant els rentats del filtre.

El clor generat destrueix la matèria orgànica i patògens presents en l’aigua, transformant-se de nou en clorur sòdic (sal comuna).

Els productes es descomponen, actuen i es tornen a regenerar. Això explica que la concentració de sal romangui constant.