La satisfacció del dret a l’educació demana garanties d’un servei de qualitat

Genèricament, per mantenir s’entén: reparar, substituir o actuar sobre coses existents, per tal que restin en el mateix estat inicial.

Pel que fa a equipaments escolars, definir com a manteniment el conjunt d’accions que cal fer, no només per tal que al llarg de la seva vida útil ofereixin les mateixes prestacions i tinguin una qualitat equivalent al moment de la seva construcció, sinó per tal que l’edifici serveixi per garantir l’activitat que s’hi du a terme.

Pel correcte manteniment dels equipaments escolars, cal tenir present diferents blocs: instal·lacions. El manteniment s’ha de basar en el coneixement del patrimoni a conservar.

Com a instruments eficaços per a aquest afer caldria disposar de:

 • Dades descriptives dels edificis (any de construcció, empresa constructora, tècnics facultatius del projecte, industrials que hi han intervingut, característiques constructives i del terreny, etc.).
 • Règim de propietat (propietat, lloguer, cessió, etc.).
 • Arxiu gràfic amb els plànols (d’emplaçament, de fonaments i estructura, plantes de distribució, façanes, seccions, instal·lacions i detalls) que, si potser recullin a més els canvis produïts en el transcurs de la construcció. Aquests conceptes formen part del que conté, a més de les característiques físiques i tècniques, el règim jurídic de l’edifici.

Per saber gestionar-les convé distingir:

A. Manteniment preventiu

B. Manteniment correctiu

C. Manteniment normatiu

A. Manteniment preventiu: Comprèn el conjunt de treballs de diferent envergadura que cal realitzar en un immoble per tal d’assegurar-ne la duració en un llarg període de temps. En sentit estricte, aquests treballs no han de millorar la qualitat especifica d’un edifici, perquè si ho fessin, no es tractaria de mantenir sinó de millorar. El manteniment preventiu sempre és programable, i conté els blocs que s’han relacionat a l’inici d’aquest capítol en la definició del manteniment.

B. Manteniment correctiu: Aquest concepte inclou una sèrie de treballs impossibles de programar a priori, ja que es tracta generalment de tasques de substitució o de reparació d’elements constructius, després de constatar que són defectuosos, que no funcionen o que dificulten la tasca que s’hi ha de desenvolupar. Quan parlem, doncs, de manteniment correctiu ens referim a avaries o reparacions que requereixin una actuació. En el moment de la seva detecció, segons la seva urgència es programen a curt o mig termini.

C. Manteniment normatiu: Es tracta d’accions pertinents per anar posant en norma les instal·lacions que en el seu dia no estaven regulades, o regulades de diferent manera. En molts casos es podria considerar més millora que manteniment. Poques vegades s’acostuma a assumir la posada segons normativa per convenciment, sinó que se sol actuar com a resultat d’inspeccions.

Per a la inspecció de les instal·lacions hi ha entitats homologades, que col·laboren amb l’Administració com la ECA (Empresa de Control de l’Administració) o la ICICT (Institut Català d’Inspecció i Control Tècnic).

Manteniment Preventiu

Garantir la conservació i bon funcionament de les instal·lacions, durant la seva vida útil. Controls periòdics enregistrats al llibre de manteniment. Llibre de l’edifici (Decret 206/92).

 • Estructures.
 • Cobertes.
 • Façanes.
 • Xarxa de desguàs.
 • Clavegueram.
 • Espais exteriors.
 • Espais interiors.
 • Equipaments esportius interns i externs.

Manteniment Normatiu

Instal·lacions i equips subjectes a reglamentació específica de Seguretat Industrial o altra normativa d’aplicació.

 • Instal·lacions elèctriques.
 • Instal·lacions de climatització i calefacció.
 • Instal·lacions de captació solar.
 • Instal·lacions de protecció contra incendis.
 • Instal·lacions de gasos combustibles.
 • Instal·lacions de combustibles líquids i d’emmagatzematge de gasos combustibles.
 • Instal·lacions d’aparells a pressió.
 • Elaboració de la documentació legalment exigible relativa a aquestes instal·lacions.

Manteniment Correctiu

Reparació i subsanament d’averies i deficiències de funcionament sorgides a les instal·lacions i elements d’obra.

 • Atenció prioritària talls de llum, fuites d’aigua durant l’horari de docència.
 • Reparacions fira de l’horari de docència.
 • Reposició de vidres trencats i neteja de grafitis.
 • Reforç i reposició de cargols, claus i elements menors de subjecció.
 • Reposició de panys espatllats de portes i finestres.
 • Reparació i reposició, si cal, de persianes.
 • Reparació de petits encrostaments a la pintura.
 • Desembussos de canonades de sanejament i d’evacuació de pluvials.

Manteniment Substitutiu

Substitució d’instal·lacions o els elements constructius que a causa del pas del temps es consideren obsolets.

 • Prescripció de les innovacions tecnològiques i constructives, atenent a criteris d’eficiència energètica i impacte tecnològic.
 • Reduccions dels costos del manteniment correctiu.