L’energia convencional més neta, menor emissió CO2.

Homologats amb categoria B, podem instal·lar, modificar, ampliar, revisar, mantenir, reparar i certificar qualsevol tipus d’instal·lació receptora, de gas natural o GLP, habitatges, comunitats, edificis públics i hostaleria, nova construcció o rehabilitació.

Certificats

De instalacion, proves prèvies, Inspecció i revisió.

Connexions

Polietilè SRD-11, transicions, tiges envainados.

Canonades

Acer Inox, Coure, acer roscat, multicapa press-fitting.

Regulació

Armaris reguladors, vàlvules de seguretat GN i GLP.

Centralitzacions

Comptadors en habitatges, comunitaris, hostaleria.

Detecció

Domèstics, industrials, i sala de calderes. electrovàlvules

Receptors

Escalfadors, Calderes de Condensació GLP- GN, Encimeres ..

Propà

Dipòsits en habitatge i instal·lacions comunitàries.